Facebook Facebook

MAY
9th

2013 Tâi-oân Lô-má-jī Bûn-hoà-cheh: Tâi-gí Kam Jī-tián Pah-chiu-nî

2013台灣羅馬字文化節--台語甘字典百週年【活動時間地點】
Festival on Taiwanese Romanization

2013台灣羅馬字文化節

--台語甘字典百週年【活動時間地點】

白話字名:2013 Tâi-oân Lô-má-jī Bûn-hoà-cheh: Tâi-gí Kam Jī-tián Pah-chiu-nî

漢字名:2013台灣羅馬字文化節--台語甘字典百週年

英文名:2013 Festival on Taiwanese Romanization: Centennial Anniversary of William Campbell’s Dictionary

活動項目

預定日期

主要負責單位

協助單位

白話字文物展kap史蹟導覽

2013/5月份

8,15,22, 29號 (拜三)下晡;4,11,25(拜六)早起。【參觀日期3工前報名截止】

Ài上網事先登記報名,10人以上chiah導覽。個人請上網報名,團體(10以上)請email/tel成大台文中心報名。

成大台灣語文測驗中心

長榮中學校史館

教育局

台南神學院

台灣羅馬字協會

 

李江却台語文教基金會

第六屆台灣羅馬字國際研討會及第二屆台越人文比較研究國際研討會

2013/5/18~20

4/20開放民眾上網免費報名

http://cvs.twl.ncku.edu.tw/

conf/2013/index_tai.htm

成大台灣語文測驗中心

台越文化協會、李江却台語文教基金會、台灣羅馬字協會等等

講故事比賽

2013/4月27比賽

開始報名!請看簡章

台南中會

各單位

查甘字典比賽

2013/5/4比賽

4/12~26免費報名,詳閱簡章

成大台灣語文測驗中心、台灣教會公報社

各單位

專書出版

  1. 《台語白話字新教科書》鄭兒玉 著
  2. 《台灣羅馬字故事》(含史蹟導覽資料)蔣為文 編著
  3. 《鄭兒玉牧師ê文化思想》黃玲玲 著

 

2013/5月前,台灣教會公報社門市

台灣教會公報社

成大台灣語文測驗中心

複製白話字印刷機活動、白話字相關產品

2013/5月份tī台灣教會公報社門市(台南市青年路334號)

台灣教會公報社

各單位

 
2013 Tâi-oân Lô-má-jī Bûn-hoà-cheh 台灣羅馬字文化節活動內容Word檔
 
 
      合作辦理單位(照筆劃)

台灣(民)政府

台南市政府文化局

台南市政府教育局

台南神學院

台越文化協會

台灣基督長老教會台南中會

台灣基督長老教會台灣族群母語推行委員會

台灣教會公報社

台灣教師聯盟

台灣羅馬字協會

李文正議員服務處

李江却台語文教基金會

東門教會

長榮大學

長榮女中

長榮中學

長榮中學校友會總會

國立成功大學台灣語文測驗中心

新樓醫院