Facebook Facebook

JUN
6th

2024成大台語文獎學金7/1~8/15開放申請Tâi-gí-bûn chióng-ha̍k-kim chu-sìn


2024 NCKU Tâi-gí-bûn chióng-ha̍k-kim ū-tēng 7/1~8/15 khai-hòng sin-chhéng. 

Chhiáⁿ beh sin-chhéng ê lâng seng khòaⁿ sin-chhéng pān-hoat. Sin-chhéng-pió ū-tēng 6 goe̍h té kong-pò.

2024 第三屆成大台語文獎學金預定7/1~8/15 開放申請! 請有意申請者先閱讀獎勵辦法。

國立成功大學台灣語文測驗中心ūi-tio̍h推廣台灣語文教學kap研究,紀念蔣發太先生、陳信從老師、詹文聲教授、林茂生教授、王育霖詩人檢察官、王育德教授、鄭良偉教授、巴克禮牧師、鄭兒玉牧師等人對台灣語文教育ê貢獻,特別訂「國立成功大學台灣語文測驗中心獎勵師生從事台灣語文教學kap究實施辦法」,ùi  20227月開始實施,每年接受申請。

獎金來源:台灣語文獎勵金來源是ùi美國詹文聲教授家屬、世界台灣文化論壇、美國台僑莊承業、美國二二八慘案教育基金會、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會、陳信從老師家屬、台灣羅馬字協會hām國內外熱心台灣語文無落名ê有志捐款。

獎勵對象:國立成功大學現職教師(含兼任教師)、大學生、碩士生、博士生kap在職碩專班學生。

申請期限:2024/7/1~8/15 cha̍h 止 

申請表單:https://forms.gle/RaxapdTmA6KWsNee9

申請表

詳細請參閱  實施辦法 (台文版) (中文版)

2023第二屆成大台語文獎學金頒獎報導: 

成大發枝台語文獎學金揭曉26人獲獎

日本作家出席成大台語文獎學金頒獎