Facebook Facebook

APR
9th

2024 Tâi-gí-bûn chióng-ha̍k-kim台語文獎學金預定2024/7/1~8/31開放申請


2024 Tâi-gí-bûn chióng-ha̍k-kim台語文獎學金預定2024/7/1~8/31開放申請

Chhiáⁿ ū àn-sǹg sin-chhéng ê ha̍k-seng seng khòaⁿ sin-chhéng pān-hoat. Sin-chhéng pió-keh ē tī 6 goe̍h té kong-kò.