Facebook Facebook

OCT
31st

【台語講座】台文小說《無影無跡》翻譯日文ê mê-kak

時間:2023年11月初10(拜五)ē-po͘ 3點

【「台文小說《無影無跡》翻譯日文ê mê-kak」國際工作坊】

台文作品行向國際,有影有跡!!

——來聽日本人小川俊和按怎講

主辦單位:成大台語文中心、台灣羅馬字協會

協辦單位:台文筆會、發枝台語基金會

時間:2023年11月初10(拜五)ē-po͘ 3點

地點:成大台文系88154教室

講者:小川俊和(Toshikazu Ogawa)

**《無影無跡作者藍春瑞(Nâ Chhun-sūi) 當天嘛會在場**

Hoan-gêng pò-miâ 歡迎報名:https://forms.gle/w5brQYAcQfJ8imNCA

Bián-hùi chham-ka 免費參加!