Facebook Facebook

DEC
23rd

【Hoan-gêng chham-ka!】第一屆311台灣教師節電子賀卡設計比賽


第一屆311台灣教師節電子賀卡設計比賽  

詳細資訊

一、目的:為台灣受難ê林茂生教授,m̄ -nā是台灣第一個留美ê教育哲學博士、提倡台灣白話文ê先行者kohkui世人ê心力為台灣ê教育kap文化打拼為著chhui-sak每年311台灣教師節thang表達對林茂生教授ê siàu-liāmmā鼓勵民眾表達對台灣老師ê感謝特別辦理chit ê比賽

二、辦理單位:

(一)主辦:台灣羅馬字協會、國立成功大學台灣語文測驗中心

(二)協辦:台南市二二八關懷協會、台文筆會、國立成功大學台灣文學系、全民台語聖經協會、台灣教師聯盟、台灣教授協會、台灣社、台灣南社、台灣北社、台灣客社、台灣中社

三、徵選對象:一般民眾(無限年歲無限國籍)。

四、獎勵辦法:取前名,各1位,第一名獎金新台票31,100 kho͘、第二名獎金新台票22,800 kho͘、第三名獎金新台票10,300 kho͘

徵件方式詳細請參閱下面ê比賽辦法

(一)收件時間即日起kàu 2023131下晡18:00截止

(二)收件方式:線頂投稿。https://forms.gle/HtS8mWrQyVB9BZi58

(三)作品使用語言無限制像講:台語台灣客語台灣原住民族語華語、越南語、日語、英語……等,攏會使。台語羅馬字以傳統白話字、台灣字優先。