Facebook Facebook

DEC
14th

第一屆王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽


歡迎參加第一屆王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽,徵稿到12/31!

Ông Io̍k-lîm si-jîn kiám-chhat-koaⁿ Tâi-gí-si teng-bûn pí-sài!

台語詩徵文比賽