Facebook Facebook

AUG
26th

2022 第五屆台越人文比較研究國際研討會徵稿啟事

摘要截止日期:2022 年 9 月 15 日 會議日期:2022 年 11 月 19 日~20 日

2022 Chhui-kó Tē 5 Kài Tâi Oa̍ t Jîn-bûn Pí-kàu Kok-chè Gián-thó-hoē

Hōe-gī Chú-tê:

Chiàn-cheng hām hô-pêng: tè-kok pà-koân hā ê éng-sio̍ k hoat-tián

2022 第五屆台越人文比較研究國際研討會(線上+實體) 徵稿啟事

會議主題:戰爭與和平:帝國霸權下的永續發展

主辦單位:國立成功大學台灣語文測驗中心、越南研究中心、台灣文學系、 台越文化協會、台灣亞洲交流基金會

協辦及補助單位:台灣羅馬字協會、台文筆會

實體會議地點:國立成功大學台灣文學系

線上會議方式:Google Meet

會議網站:https://cvs.twl.ncku.edu.tw/

會議日期:2022 年 11 月 19 日~20 日(禮拜六、日)

摘要截止日期:2022 年 9 月 15 日

錄取通知日期:2022 年 9 月 30 日

發表人註冊期限:2022 年 10 月 10 日

☆為避免武漢肺炎疫情蔓延,本次研討會以線上+實體同步進行。國外學者以 Google Meet 線上會議方式參加,國內學者可選擇線上或實體方式參與。