Facebook Facebook

MAR
10th

「2022春季全民台語認證」簡章公告

考試日期:2022年5月28日(六) 報名日期:2022年3月14至4月初8止

Tâi-gí can help!

Tâi-gí sī khu-hun Tâi-oân-lâng hām China-lâng siōng-hó ê ke-si!

Hoan-gêng pò-miâ Choân-bîn Tâi-gí Jīn-chèng, kiám-giām ka-tī ê ài Tâi-oân chí-sò͘.

Thīn台灣、報名全民台語認證!   檢驗家己ê愛台指數!

「2022春季全民台語認證」

考試日期2022年5月28日(六)

報名日期:2022年3月14至4月初8止

認證類別:全民台語認證專業版

(本次考試無中小學生台語認證及白話字檢定;擬報這二項者請待秋季)

網路報名連結

簡章