Facebook Facebook

DEC
9th

賀!教育部已同意採認成大全民台語認證効力!!


賀! KIP í-keng tông-ì chhái-jīn Sêng-tāi Choân-bîn Tâi-gí Jīn-chèng chèng-su!

教育部已同意採認成大全民台語認證為中小學老師及支援人員之台語能力證明

詳閱公文及更多資訊 http://ctlt.twl.ncku.edu.tw/chuliau/document/chhaijim.pdf