Share

  • banner

Schedule, 2015

Contact us

E-mail:uibunoffice@gmail.com
Tel:+886-6-2757575 ext. 52627
Fax:+886-6-2755190
Address:
70101台南市東區大學路1號
國立成功大學「台灣語文測驗中心」


View Larger Map


The 7th International Conference on Taiwanese Romanization
& LKK Taiwanese Young Scholar Awards
Theme:Language revival and elimination of ethnic slurs &
In memory of TLH founder Rev. John Jyigiokk Tin
Co-organizers:
Center for Taiwanese Languages Testing, National Cheng Kung University
Li Kang-khioh Taiwanese Foundation
Common Taiwanese Bible Association
Taiwanese Romanization Association
Taiwanese Pen
Association for Taiwanese and Vietnamese Cultural Exchange
National Museum of Taiwan Literature
Conference venue:
International Conference Hall, National Cheng Kung University (Tainan, Taiwan)
Conference date: May 22-23, 2015
Keynote speaker:
1. Prof. Mio Yuko (Keio University, Japan/former Tokyo University of Foreign Studies)
2. Chair Siau Chheng-hun (Common Taiwanese Bible Association)
Audiences' registration:4/10 khí

Tē 7 Kài Tâi-oân Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe
& Lí Kang-khioh Tâi-gí Chheng-liân Ha̍k-chiá Siúⁿ
Chú-tê:Gí-giân ê koh-oa̍h kap cho̍k-kûn ê chiàⁿ-miâ &
kì-liām TLH khai-ki-chó͘ Tēⁿ Jî-gio̍ k bo̍ k-su
Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim
Lí Kang-khioh Tâi-gí Bûn-kàu Ki-kim-hōe
Ha̍p-pān tan-ūi:
Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng Hia̍ p-hōe
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe
Tâi-bûn Pit-hoē
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē
Kok-li̍p Tâi-oân Bú-ha̍k-koán
Hōe-gī tē-tiám:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Chhêng-á Hāu-khu
Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-gôan 2015 nî 5 go̍eh 22-23
Choan-tê ián-káng:
1. Siau Chheng-hun (Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng Hia̍p-hōe lí-sū-tiúⁿ)
2. Mio Yuko (Keio Tāi-ha̍k kàu-siū/chêng Tang-kiaⁿ Gōa-kok-gí Tāi-ha̍k kàu-siū)
Thiaⁿ-chiòng chù-chheh: 4 go̍eh chhe 10 khí


2015年第七屆台灣羅馬字國際研討會&李江却台語青年學者賞
會議主題:語言ê koh活kap族群正名&
紀念台羅會開基祖鄭兒玉牧師
主辦單位:國立成功大學台灣語文測驗中心李江却台語文教基金會
合辦單位:全民台語聖經協會台灣羅馬字協會台文筆會台越文化協會國立台灣文學館
會議地點:國立成功大學榕園校區 國際會議廳(台灣,台南)
會議日期:公元2015年5月22-23號
專題演講:
1. 三尾裕子 日本慶應義塾大學教授/前東京外國語大學亞非研究所所長
2. 蕭清芬 全民台語聖經協會理事長
一般聽眾報名時間: 4月10日起