Share

  • banner

Schedule, 2015

Contact us

E-mail:uibunoffice@gmail.com
Tel:+886-6-2757575 ext. 52627
Fax:+886-6-2755190
Address:
70101台南市東區大學路1號
成功大學「台灣語文測驗中心」


View Larger Map

To presenters | Hō͘ hoat-piáu-chiá

Lūn-bûn hoat-piáu kui-chek:

1. Múi 1 phiⁿ lūn-bûn hoat-piáu sî-kan siōng-ke 15~20 hun-cheng (khòaⁿ tiûⁿ-chhù ê hoat-piáu-jîn chē-chió), lēng-gōa ū 10 hun-cheng hō͘ thiaⁿ-chiòng mn̄g būn-tê.

2. Tāi-hōe ū ìn lūn-bûn tiah-iàu-chip. Hoat-piáu-chiá nā su-iàu pun tāi-kong ia̍h-sī choân-bûn hō͘ thiaⁿ-chiòng, chhiáⁿ ka-tī sū-sian iáⁿ-ìn. Tāi-hōe hiān-tiûⁿ bô iáⁿ-ìn-ki. Hoat-piáu-chiá nā ū siūⁿ beh kā choân-bûn khn̄g tī gián-thó-hōe bāng-ia̍h hō͘ lâng khòaⁿ, chhiáⁿ kià PDF tóng-àn hō͘ tāi-hōe.

3. Hiān-tiûⁿ ū tiān-náu, tâu-iáⁿ-ki kap mai-khuh.

 

For oral presentations

1. Each paper will have up to 15 or 20 minuites (depdending on the number of presenters of each session)to be presented and followed by 10 minutes for discussions.

2.Abstracts were collected in conference proceedings which will be distributed on-site. In the case if you need to distribute handout or full paper, please make copies by yourself in advance. We do not have copy machine on-site. If you wish to publish your full paper on the conference website, please email us your paper in PDF.

3. Laptop, PPT projector & mic are available.

 

發表者注意事項

1.每1篇論文siōng-ke有15~20 分鐘(看場次ê發表人數濟少)發表時間kap 10分鐘ê聽眾意見交流。

2.大會kan-taⁿ印論文摘要集。作者免交論文全文。若作者有beh分全文、大綱抑是任何資料hō͘聽眾,請家己印好chah來會場。會場無影印機。作者若想beh kā全文khn̄g tī研討會網頁hō͘人閱讀,ē-sái khiām做PDF寄來hō͘大會。

3.現場有電腦、投影機kap mai-khuh.