Share

  • banner

Schedule, 2015

Contact us

E-mail:uibunoffice@gmail.com
Tel:+886-6-2757575 ext. 52627
Fax:+886-6-2755190
Address:
70101台南市東區大學路1號
成功大學「台灣語文測驗中心」


View Larger Map

Registration|報名|Pò-miâ

Thiaⁿ-chiòng pò-miâ|聽眾免費報名| Registration for audiences

    pomia   

請注意:

1.一般聽眾免費旁聽ê報名日期預定4/10開始報名,先報先贏,報滿截止。

2.若需要研習證明ê聽眾,請ùi全國教師在職進修資訊網報名!

3.有事先報名ê聽眾ē-sái得tio̍h免費論文摘要集1本。研討會當天,前30名報到ê聽眾koh ē-sái 得tio̍h真súi koh實用ê記念品1份(ài 本人chiah ē-sái the̍h)。跤手ài kín,慢到無份!

4.會場歇睏區有茶水。為tio̍h環保kap健康設想,請各位聽眾/發表者家己chah杯仔,現場無提供紙杯。現場台語文創區有賣真súi 瓷仔做ê杯仔、咖啡濾杯(越南式)、環保箸(tī)、衫、帽仔kap冊等,歡迎注文。