Share

Schedule, 2021

Contact us

E-mail:uibunoffice@gmail.com
Tel:+886-6-2757575 ext. 52627
Fax:+886-6-2755190
Conf. venue:Dept. of Taiwanese Literature NCKU
Address:
No.1, University Rd.,Tainan City 701, TAIWAN
會議地址:因應疫情,改至成大台文系館辦理
承辦單位:國立成功大學台灣語文測驗中心

View Larger Map

譯者工作坊錄取名單已公布!詳閱錄取名單議程資訊 Registration for workshop (until 11 October)

國際研討會預定10/12~25開放民眾免費報名參加(線上會議)! 詳細報名資訊議程

來不及報名者請看Youtube同步轉播!

Registration for conference (open from 12~25 October). You may watch Youtube live stream if you did not register in time.

這次外譯工作坊及研討會共計有越南、日本、美國、德國、捷克、澳洲、韓國、泰國及台灣等九國學者及譯者參與發表文學外譯經驗及論文。

News詳閱相關新聞報導1 報導2 報導3 報導4 報導5 報導6 報導7 報導8

Youtube live stream on October 30 同步直播

 

Youtube live stream on Octobe 31 同步直播


2021 International Conference on Taiwanese Literature Translation & Translator's Workshop
Theme: Literary translation, exchange and sustainable development

Conference date:October 30~31, 2021

Conference venue: Department of Taiwanese Literature,NCKU (Tainan, TAIWAN)
Organizers:
National Museum of Taiwan Literature
Center for Taiwanese Languages Testing, National Cheng Kung University
Sponsors
Department of Taiwanese Literature, National Cheng Kung University
Taiwanese Romanization Association
Taiwanese Pen

Association for Taiwanese and Vietnamese Cultural Exchange

Center for Vietnamese Studies, National Cheng Kung University


2021台灣文學外譯國際學術研討會暨譯者工作坊
會議主題:文學外譯、交流與永續發展
會議日期:公元2021年10月30日(六)~31日(日)

會議地點:國立成功大學台灣文學系
主辦單位:國立台灣文學館
承辦單位:國立成功大學台灣語文測驗中心
協辦單位:國立成功大學台灣文學系台灣羅馬字協會台文筆會台越文化協會國立成功大學越南研究中心


Tâi-oân Bûn-ha̍k Gōa-e̍k Kok-chè Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe & E̍k-chiá Kang-chok-hong Lūn-tôaⁿ
Hōe-gī Chú-tê: Bûn-ha̍k gōa-e̍k, kau-liû hām éng-sio̍k hoat-tián 
Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-goân 2021 nî 10 go̍eh 30~31

Hōe-gī tē-tiám: Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k-hē
Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Tâi-oân Bûn-ha̍k-koán
Sêng-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim
Lí Kang-khioh Tâi-gí Bûn-kàu Ki-kim-hōe
Hia̍p-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k-hē
Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe, Tâi-bûn Pit-hōe
Tâi-Oa̍t Bûn-hòa Hia̍p-hōe,
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim
Hōe-gī bāng-chām: https://ctlt.twl.ncku.edu.tw/conf/2021