Facebook Facebook

MAR
13th

2018春季台語認證日程表及簡章

考試日期:2018.6.2(六)

2018春季台語認證

考試日期:2018.6.2(六)

網路報名:2018.3.15~4.13

通訊報名:2018.4.16~4.18

全民台語認證簡章

中小學生台語認證簡章

台語白話字檢定簡章

Tâi-oân-lâng khó Tâi-gí jīn-chèng,
Bân-lâm-lâng chiah khó Bân-lâm-gí jīn-chèng!
Hoan-gêng pò-miâ Choân-bîn Tâi-gí Jīn-chèng thang kiám-giām ka-tī ê ài Tâi chí-sò͘!
台灣人考台語認證,
閩南人考閩南語認證!
歡迎報名檢驗自己的愛台指數!