Kàu-tsâi tsu-guân │教材資源
僅供台語老師教學用,只要是本研究室出品的都可免費下載使用。


 台語文學作品

        台語白話字文學選集總目次 (套冊紹介) (網路訂購)
        囝仔文學作品
          ‧《葡萄愛Tshit-thô 》台語囝仔歌
          ‧《看siáng-khak勇 》台語囝仔文學多媒體有聲冊
        ‧《 Kòng-thûi-á liông chhōe ma-ma 》台語有聲畫本
        ‧《 Tōng-bu̍t-hn̂g tōa tùi-koat》台語有聲畫本

        文學論述

          ‧ 《海洋台灣:歷史與語言》(英越文雙語版)
          ‧《語言、認同與去殖民
          ‧《語言、文學kap台灣國家再想像
          ‧《民族、母語kap音素文字
           《喙講台語 手寫台文》(蔣為文,PDF 24M)
           《蔣為文抗議黃春明的真相》(台文筆會,PDF 20M)
           愛、疼、惜 台語文學展(台文館線上)
           台灣本土母語文學展(台文館線上)

        文學作品數位化資料

         ‧台語客語現代文學網站(成大台文系;蔣為文主持)
         ‧台語文數位典藏資料庫(國立台灣文學館;呂興昌,楊允言先後主持)
         ‧台灣白話字文獻資料館(師大台文所;李勤岸主持)
         ‧白話字&台語文數位資料庫(國立台灣文學館)
         ‧台語文記憶(雜誌、辭典、專冊等)
         ‧台灣俗語鹹酸甜

 羅馬字學習

         羅馬字拼音敎材
                【教育部版】
          ‧成大台羅拼音教學&練習(ppt檔2.2JT, 4M)
          ‧教育部閩羅拼音教學網
          ‧台灣閩南語羅馬拼音及其發音學習網(中教大)
          ‧台灣元氣寶典(Ùi台語俗諺語看台灣歷史)
          ‧教育部閩羅拼音手冊


                【傳統白話字版】
          ‧傳統白話字羅馬拼音教學&練習(成大ppt檔2.3JT, 16.2M)
          ‧台語羅馬字教學進修網站(台東大學)
          ‧ 《喙講台語 手寫台文》(蔣為文,線上版Part-B)
          
         羅馬字歷史文化
          ‧台語羅馬字歷史文化(ppt檔, 1.5M)
          ‧白話字文物展(脫漢站)
          ‧
台南市羅馬字文化導覽地圖(80M)

         羅馬字輸入kap轉換程式
          FHL TaigiIME信望愛台語文輸入法PC版 (Win7以前適用)
          ‧台語電腦輸入法kap相關資源紹介(ppt檔, 5M)
          TaigiLMJ 101 台羅教羅轉換程式 壓縮檔
          ‧Phah Taigi台語文輸入法手機APP版
          ‧意傳台文輸入法(Win10以後適用)
                  

 台語文學習

          牽手學台語‧越南語
          Việt-Đài-Trung 3 Tiếng trong Tầm Tay | 越南七桃lóng毋驚
          線上學台語‧越南語Learning Taiwanese and Vietnamese online
           《喙講台語 手寫台文》(線上發音版)
   

Tâi-ǵi kang-khū│台語工具
台語界尚介青的辭典、百科這攏有。


 辭典檢索

      ‧ChhoeTaigi 找台語(辭典/字詞資料庫)
      ‧台華對應綜合大辭典
      ‧台日大辭典台語譯本

      ‧甘為霖台語字典
      ‧台文/華文線頂辭典
      ‧台語線頂字典
      ‧台語語詞檢索
      ‧台灣俗語鹹酸甜
      教育部台灣閩南語推薦用字(第1批)
      教育部台灣閩南語推薦用字(第2批)
      ‧教育部台灣閩南語推薦用字(第1~3批)
      ‧教育部台灣閩南語常用詞辭典
      ‧教育部台灣客家語常用詞辭典

 百科查詢

      ‧台語百科全書(WIKIPEDIA)
      ‧台語文記憶(雜誌、辭典、專冊等)
      ‧楊允言台語文網站入口
      ‧台語信望愛綜合網站


Kok-chè Soan-giân | 國際宣言


     UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity
     ‧聯合國教科文組織〈世界文化多樣性宣言〉全羅白話字台文版
     ‧聯合國教科文組織〈世界文化多樣性宣言〉漢羅台文版
     ‧聯合國教科文組織〈世界文化多樣性宣言〉中文版
     Universal Declaration of Linguistic Rights
     ‧〈世界語言權宣言〉(摘錄) 中文/台文對照版
     ‧語言公平網站


Kî-thaⁿ│其他
母語教學相關新消息、新資訊


 母語政策

      國家語言發展法(2019.1.9公布)
      ‧教育部公佈:提升國民中小學鄉土語言師資專業素養改進措施
      ‧教育部委託成大台語認證試題研發相關資訊

 相關連結
      ‧國立成功大學台灣語文測驗中心
     社團法人台灣羅馬字協會
      ‧李江却台語文教基金會
      ‧國立成功大學台灣文學系