Schedule, 2020


Contact us

E-mail:uibunoffice@gmail.com
Tel:+886-6-2757575 ext. 52627
Fax:+886-6-2755190
Conf. venue:Dept. of Taiwanese Literature, NCKU
Address:
No.1, University Rd.,Tainan City 700, TAIWAN
會議地址:國立成功大學台灣文學系


View Google Map

2020 International Conference on Taiwanese Literature Teaching
Theme: Taiwanese Literature Innovative Teaching and International Exchange

Conference date: Oct. 30~31, 2020
Organizers:

Department of Taiwanese Literature NCKU
Center for Taiwanese Languages Testing NCKU
Center for Vietnamese Studies NCKU

Co-sponsors:
Taiwanese Pen
Taiwanese Romanization Association
Association for Taiwanese and Vietnamese Cultural Exchange
Lok-an Hospital
Ministry of Culture, TAIWAN
National Museum of Taiwan Literature

Conference venue: Department of Taiwanese Literature, National Cheng Kung University (Tainan, TAIWAN)

下載會議手冊(含議程)

2020台灣文學教學國際研討會
會議主題:台灣文學創新教學暨國際交流
會議日期:公元2020年10月30日(五)~31日(六)
主辦單位:國立成功大學台灣文學系、台灣語文測驗中心、越南研究中心
合辦單位:台文筆會、國立台灣文學館
協辦及贊助單位:台灣羅馬字協會、台越文化協會、樂安醫院、文化部
會議地點:國立成功大學台灣文學系

議程兼會議手冊已公布! 歡迎社會大眾及學生報名參加,先報先贏,額滿為止! 點此報名

為防範武漢肺炎,發表會當天入場前聽眾須量體溫並建議室內戴口罩!

歡迎阿扁總統蒞臨與會!

Gī-thêng hām hōe-gī chhiú-chheh

Tâi-oân Bûn-ha̍k Kàu-ha̍k Kok-chè Gián-thó-hōe
Hōe-gī Chú-tê: Tâi-oân bûn-ha̍k chhòng-sin kàu-ha̍k hām kok-chè kau-liû 
Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-goân 2020 nî 10 go̍eh 30~31
Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k-hē
Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim
Oa̍t-lâm Gián-kiù Tiong-sim
Ha̍p-pān tan-ūi:
Tâi-bûn Pit-hoē, Tâi-oân Bûn-ha̍k Koán
Hia̍p-pān tan-ūi:
Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē
Lo̍k-an Pēⁿ-īⁿ
Bûn-hòa-pō͘
Hōe-gī tē-tiám:Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k-hē

More photos 按此看更多照片Khah chē siòng-phìⁿ