Facebook Facebook

APR
19th

2018 Tâi-oân LMJ Bûn-hòa-cheh台灣羅馬字文化節

2018年5月1日至5月27日

▶︎▶︎▶︎2018 Tâi-oân LMJ Bûn-hòa-cheh◀︎◀︎◀︎
▶︎▶︎▶︎2018 台灣羅馬字文化節◀︎◀︎◀︎

Sio-chio lâi khòaⁿ 100 gōa tang chêng Tâi-oân siōng-chá ê ìn-soat-ki, pò-chóa hām jī-tián!
相招來看一百外冬前台灣siōng早ê印刷機、台語報紙、台語字典!

M̄-nā sú-chek tō-lám niâ, chit-táu koh ū POJ bûn-sú kēng-sài kap chhâ Tâi-gí sû-tián pí-sài.
M̄-nā史蹟導覽niâ,這斗koh有白話字文史競賽kap查台語詞典比賽。

Oa̍h-tāng soat-bêng, pí-sài kán-chiong kap án-chóaⁿ pò-miâ tī TLH bāng-chām lóng ū khan.
活動說明、比賽簡章kap按怎報名tī台羅會網站攏有刊
網址:http://www.tlh.org.tw/